BY URASTRO  
  

 
 
 

 
ความเป็นมา

เวบไซต์นี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาของโหราศาสตร์ ในขั้นต้น ผมได้รวบรวมบทความจากคอลัมน์ "ถอดรหัสลับดวงดาว" ประจำทุก วันศุกร์แรกของเดือนในส่วนจุดประกายของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มาไว้ด้วยกัน เพื่อผู้สนใจจะได้ศึกษาในขั้นต่อไป หากมีผู้สนใจเพียงพอ ก็อาจจะพัฒนาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระของโหราศาสตร์

ถึงเวลาแล้ว ที่ผู้รู้ทั้งหลายน่าจะมารวมพลังกัน ทำให้วิชาโหราศาสตร์มีหลักเกณฑ์ชัดเจนและถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับในสังคมเฉกเช่นศาสตร์อื่นๆ ไม่ควรปล่อยให้เป็นวิชาที่คนทั่วไปเข้า ใจว่าลึกลับ รู้ได้เฉพาะหมู่หมอดู ใช้สำหรับพยากรณ์เท่านั้น หรืองมงายไร้สาระ การที่คนเราต้องพึ่งหมอดูด้วยแรงศรัทธาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความเข้าใจหลักวิชานี้บ้างเลย รังแต่จะ ทำให้ถูกหลอกและงมงาย ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการยอมรับในวิชา โหราศาสตร์ อีกทั้งยังทำให้ดูเหมือนว่าโหราศาสตร์ไม่มีหลักการที่ชัดเจนและแน่นอน

สมัยนี้โหราศาสตร์ไม่น่ามีความสำคัญเพียงแค่การทำนายอนาคตเท่านั้น แต่ควรเป็นเครื่องมือ สำคัญทำให้เรารู้จักธรรมชาติของบุคคลดีขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิม

คำเตือน: ข้อมูลที่ปรากฏในคอลัมน์ถอดรหัสลับดวงดาวในส่วนจุดประกายของกรุงเทพธุรกิจ และที่ปรากฏในเวปไซต์ยูเรสโตรถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่พึงนำไปเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ในที่ อื่นใดโดยมิได้รับอนุญาติจากผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

             

คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่